Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10321/1550
Title: The provision of interpreting services in isiZulu and South African Sign Language in selected courts in KwaZulu-Natal
Authors: Mnyandu, Nontobeko Lynette 
Issue Date: 2016
Abstract: 
IsiZulu is a previously marginalized language and is spoken by 78% of people in KwaZulu-Natal (South Africa.info 2012). Signed language on the other hand, is not an official language in South Africa, although it is recognised despite the profession having undergone major transformation since democracy. This study hypothesizes that isiZulu and South African Sign Language interpreters both face challenges when given interpreting assignments. This study aims to create an awareness of the needs of the isiZulu speakers and deaf people when seeking judicial assistance and also to contribute towards the provision of quality interpreting services in some of the courts in KwaZulu-Natal. With this study it is hoped to assist the Department of Justice and Constitutional Development to be able to see where they can still improve on their system. This study was conducted only in four courts, therefore, the findings cannot be generalized to be the same in all the courts in South Africa.

IsiZulu kusewulimi obelucindezelwe, kanti lusetshenziswa abantu abangamaphesenti angama-78 KwaZulu-Natali (SouthAfrica.info 2012). Ulimi lwezandla ngakolunye uhlangothi, akulona ulimi olusemthethweni eNingizimu Afrika nangale koshintsho oluningi olwenziwe kusukela kwaqala intando yabantu. Lolu cwaningo lucabangela ukuthi otolika besiZulu kanye naboLimi Lwezandla babhekana nezingqinamba uma benikwe umsebenzi wokutolika. Lolu cwaningo Iuhlose ukwazisa ngezidingo zabantu abakhuluma isiZulu kanye nabangezwa uma bedinga usizo lwezomthetho kanye nokuxhasa ekunikezeleni ukutolika okusezingeni elifanele kwezinye zezinkantolo KwaZulu-Natali. Ngalolu cwaningo kuthenjwa ukuthi luzosiza uMnyango Wobulungiswa kanye nokuThuthukiswa koMthethosisekelo ukuba ubone ukuthi yikuphi la okungalungiswa khona inqubo yokwenza yawo. Lolu cwaningo lwenziwe ezinkantolo ezine kuphela, ngakho-ke okutholakele ngeke kuze kuthathwe ngokuthi kuyafana ezinkantolo zonke zaseNingizimu Afrika.
Description: 
Submitted in fulfilment of the requirements of the degree of Master of Technology: Language Practice, Durban University of Technology, Durban, South Africa, 2016.
URI: http://hdl.handle.net/10321/1550
DOI: https://doi.org/10.51415/10321/1550
Appears in Collections:Theses and dissertations (Arts and Design)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
MNYANDU_2016.pdf801.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s) 50

1,113
checked on Jul 14, 2024

Download(s) 50

818
checked on Jul 14, 2024

Google ScholarTM

Check

Altmetric

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.